دیدار جناب آقای دکتر نجفی برزگر دبیرکل شبکه دانشگاه های مجازی جهان اسلام با سرکار خانم دکتر بروجردی مشاور محترم رئیس جمهور

دیدار جناب آقای دکتر نجفی برزگر دبیرکل شبکه دانشگاه های مجازی جهان اسلام با سرکار خانم دکتر بروجردی مشاور محترم رئیس جمهور و رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران ؛ در این دیدار ضمن معرفی ظرفیت های شبکه و سازمان اسناد، بر همکاری های مشترک در حوزه آموزش های مرتبط با اسناد، نسخ خطی و کتابخانه در کشورهای اسلامی به صورت مجازی تاکید شد. در پایان جناب آقای دکتر نجفی برزگر طی حکمی خانم دکتر بروجردی را به عنوان عضو شورای راهبردی شبکه دانشگاه های مجازی جهان اسلام منصوب نمودند.