برگزاری نخستین مجمع عمومی شبکه دانشگاه های مجازی جهان اسلام

نخستین مجمع عمومی شبکه در دوم مهرماه سال جاری برابر با 24 سپتامبر2018 با موفقیت برگزار شد که نمایندگان دانشگاه های مجازی 18 کشور در این مجمع حضور داشتند؛
تصویب اساس نامه و عضویت دانشگاه های مجازی داخلی و خارجی دراین شبکه از جمله محورها و خروجی های این مجمع بود.
همچنین دکتر کریم نجفی برزگر به عنوان دبیرکل شبکه به مدت چهار سال انتخاب و معرفی شدند؛
میزبانی جمهوری اسلامی ایران به مدت چهار سال دیگر تمدید و دبیرخانه دائمی آن به ریاست دکتر علی کریمی مرید معاون راهبردی شبکه دانشگاه های مجازی جهان اسلام در جمهوری اسلامی ایران مستقر شد.