حضور جناب آقای دکتر افخمی در دفتر شبکه

دیدار دبیرکل محترم شبکه دانشگاه های مجازی جهان اسلام جناب آقای دکتر کریم نجفی برزگر با رئیس محترم دانشگاه بین المللی D8 جناب آقای دکتر افخمی و انتصاب ایشان به عنوان عضو عالی آموزشی شورای راهبردی شبکه؛ در این نشست ضمن معرفی ظرفیت های شبکه و دانشگاه بین المللی D8 مقرر شد بزودی، این دانشگاه نیز سند عضویت شبکه دانشگاه های مجازی جهان اسلام را امضا نموده و به عنوان یک دانشگاه بین المللی با سایر اعضا اقدامات موثر در راستای تحقق عدالت آموزشی در جهان اسلام صورت دهند. دانشگاه بین المللی D8 سال ۹۸ در دانشگاه بوعلی همدان افتتاح شد که اعضای آن از کشورهای ایران، ترکیه، پاکستان، مصر، نیجریه، مالزی، اندونزی و بنگلادش هستند که تماما عضو سازمان همکاری اسلامی و جامعه هدف شبکه نیز می باشند. در پایان طی حکمی جناب آقای دکتر افخمی به عنوان عضو عالی آموزشی شورای راهبردی شبکه دانشگاه های مجازی جهان اسلام منصوب شدند.