انتصاب جناب آقای دکتر کاشی به عنوان دبیر کمیته فناوری اطلاعات (IT) شورای راهبردی CINVU

دبیرکل شبکه دانشگاه های مجازی جهان اسلام طی حکمی جناب آقای دکترمحمدحسین کاشی را به عنوان دبیر کمیته فناوری اطلاعات و نیز عضو کمیته اقتصادی شورای راهبردی شبکه منصوب نمودند؛ آقای دکتر نجفی برزگر دبیرکل شبکه در این دیدار ضمن تشکر از ایشان بابت حضور در دفتر شبکه، بر اهمیت فعالیت های زیرساختی بین المللی و نقش آن در توسعه آموزش همگانی، عدالت آموزشی الکترونیکی در جهان اسلام تاکید کردند و سوابق دکتر کاشی را در این عرصه درخشان توصیف نمودند. آقای دکتر محمدحسین کاشی نیز ضمن تقدیر بابت فعالیت های شبکه و تشکیل این جلسه، نقش این شبکه و سازمان بین المللی را در حوزه دیپلماسی علمی و فناوری ویژه و راهبردی عنوان کردند و بر همکاری با این شبکه و استفاده از ظرفیت های فراوان ایجاد شده در دو سال اخیر تاکید کردند.همچنین در پایان جلسه، طی حکمی از سوی دبیرکل شبکه، دکتر محمدحسین کاشی به عنوان عضو و دبیر کمیته فناوری اطلاعات شورای راهبردی شبکه دانشگاه های مجازی جهان اسلام و همچنین عضو کمیته اقتصادی شورای راهبردی شبکه منصوب شدند.