عضویت موسسه آموزش عالی تاکستان استان قزوین در شبکه دانشگاه های مجازی جهان اسلام

عضویت موسسه آموزش عالی تاکستان در شبکه دانشگاه های مجازی جهان اسلام
روز سه شنبه مورخ 29 آبان 1399 این نشست با حضور جناب آقای دکتر آقایی رئیس محترم موسسه آموزش عالی تاکستان و دبیرکل شبکه دانشگاه های مجازی جهان اسلام در دفتر شبکه برگزار شد، با امضای این سند عضویت در دفتر شبکه و همچنین امضای تفاهم نامه همکاری به عضویت در شبکه دانشگاه های مجازی جهان اسلام پیوستند.
مقرر گردید با عضویت موسسه آموزش عالی تاکستان از خدمات و حمایت های این شبکه و ارتباطات علمی و بین المللی بهره مند شوند.