عضویت دانشکده مجازی علوم پزشکی شهید بهشتی در شبکه دانشگاه های مجازی جهان اسلام

روز دوشنبه ۳۱ شهریور، با حضور جناب آقای دکتر احمدی ریاست محترم دانشکده مجازی علوم پزشکی شهید بهشتی در دفتر شبکه دانشگاه های مجازی جهان اسلام و امضای سند عضویت این شبکه، دانشکده مجازی علوم پزشکی شهید بهشتی عضو فعال این سازمان بین المللی، گردید.
همچنین طی حکمی از سوی دبیرکل محترم شبکه دانشگاه های مجازی جهان اسلام، جناب آقای دکتر احمدی به عنوان عضو کمیته بهداشت، درمان و آموزش پزشکی این شبکه نیز منصوب گردیدند.
قرار است به منظور ساماندهی حوزه آموزش های پزشکی با فعالیت دیگر اعضا، اقدامات موثر و مرتبط با این زمینه در جهان اسلام صورت پذیرد.