دیدار مدیران و اعضای موسسه بین المللی «کادی» با دبیر کل و معاونین شبکه دانشگاه های جهان اسلام

دیدار مدیران و اعضای موسسه بین المللی «کادی» با دبیر کل و معاونین شبکه دانشگاه های جهان اسلام. ظرفیت های مهم بین المللی خود برای ارائه خدمات در حوزه علم و فناوری هوشمند,چندین طرح تخصصی هوشمند را جهت بررسی و پیگیری به منظور اجرا به شبکه ارائه کردند و مقرر شد در شورای مرتبط با حوزه طرح و برنامه مورد بررسی ویژه قرار گیرند.

در انتها دبیر کل محترم شبکه از خدمات رسانی این موسسه به جهان اسلام قدردانی نمودند و نقش اینگونه موسسات را بسیار مهم و راهبردی عنوان کردند.