انتصاب جناب آقای مهندس کاووس رئیسی به عنوان مسئول و عضو کمیته تامین مالی شورای راهبردی شبکه دانشگاه های مجازی جهان اسلام

مسئول کمیته تامین مالی شورای راهبردی شبکه دانشگاه های مجازی جهان اسلام منصوب شد.
طی حکمی از سوی دبیرکل شبکه دانشگاه های مجازی جهان اسلام جناب آقای دکتر کریم نجفی برزگر، جناب آقای مهندس کاووس رئیسی به عنوان عضو و مسئول کمیته تامین مالی شورای راهبردی شبکه دانشگاه های مجازی جهان اسلام منصوب شدند.
در حکم انتصابی ایشان اشاره به تجربیات ارزشمند و دانش ایشان در حوزه های علمی، فرهنگی و اقتصادی در سطوح ملی و بین المللی شده است.