دیدار دبیر کل شبکه دانشگاه های مجازی جهان اسلام وابسته به سازمان همکاری اسلامی با جناب آقای دکتر حداد عادل

دیدار دبیر کل شبکه دانشگاه های مجازی جهان اسلام وابسته به سازمان همکاری اسلامی با جناب آقای دکتر حداد عادل، رئیس محترم فرهنگستان زبان وادب فارسی و رئیس بنیاد سعدی و همچنین استاد نصیری دبیر محترم فرهنگستان؛ در این دیدار گزارشی از روند فعالیت های شبکه دانشگاه های مجازی جهان اسلام ارائه و مقرر شد از ظرفیت اساتید بنیاد سعدی در ترویج زبان فارسی به صورت مجازی در دانشگاه های مجازی جهان اسلام و در قالب تفاهم نامه، استفاده شود.
همچنین ایشان پس از استماع گزارش تفصیلی فعالیت های این شبکه در یک سال گذشته، اقدامات انجام شده را قابل توجه و گسترده عنوان نموده و آمادگی فرهنگستان زبان و ادب را جهت همکاری های مشترک علمی و فرهنگی اعلام نمودند.