حضور مدیرعامل محترم مجمع اساتید مسلمان جهان اسلام در دفتر شبکه

حضور مدیرعامل محترم مجمع اساتید مسلمان جهان اسلام در دفتر شبکه دانشگاه های مجازی جهان اسلام و دیدار با دبیرکل شبکه؛
دکتر فواد ایزدی مدیرعامل مجمع اساتید مسلمان جهان اسلام ضمن شناخت از ظرفیت های شبکه، غنی سازی فعالیت های شبکه دانشگاه های مجازی جهان اسلام با مجمع اساتید مسلمان جهان اسلام را یکی از مهم ترین اقدامات برای پیشبرد اهداف علمی و فناوری هوشمند در جهان اسلام عنوان کردند و فعالیت های صورت گرفته طی یکسال را مهم و راهبردی توصیف کردند.
مقرر شد تفاهم نامه همکاری بین این مجمع و شبکه نیز منعقد گردد.