عضویت دانشگاه سیستان و بلوچستان در شبکه دانشگاه های مجازی جهان اسلام


رییس محترم دانشگاه سیستان و بلوچستان جناب آقای دکتر رضایی با حضور در شبکه دانشگاه های مجازی جهان اسلام ضمن پذیرش عضویت این شبکه، با حکم دبیرکل محترم شبکه جناب آقای دکتر کریم نجفی برزگر به عنوان عضو شورای عالی راهبردی دانشگاهی شبکه دانشگاه های مجازی جهان اسلام منصوب شدند.
در این نشست ضمن ارائه ظرفیت های شبکه، مقرر شد به منظور همکاری های لازم برای ارتقا فعالیت های مرتبط با شبکه، بتوان با بهره گیری از ظرفیت های کم نظیر دانشگاه سیستان و بلوچستان به عنوان دانشگاه معین کشور پاکستان، اقدامات اساسی در همکاری با کمیته دائمی علمی و فناوری سازمان همکاری های اسلامی انجام داد.
در این دیدار مدیرکل مرکز همکاری های بین المللی دانشگاه پیام نور، نماینده شبکه در کشور قبرس به همراه معاون راهبردی و رئیس دبیرخانه دائمی شبکه دانشگاه های مجازی جهان اسلام نیز حضور داشتند.